พรางลิขิต พุดแก้ว

ISBN:

Published: October 2014


Description

พรางลิขิต  by  พุดแก้ว

พรางลิขิต by พุดแก้ว
October 2014 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | | ISBN: | 3.30 Mb

เหตุการณฆาตกรรมทีเกิดขึนในโรงแรมทีอยูภายใตการดูแลของตะวันฉาย ชักนำใหแพนดารา เขามาพัวพันในชีวิตของชายหนุม ผูซึงตองกลายมาเปนผูดูแลของสาวนอย ผูบังเอิญเขามาอยูในกลลวงและการแยงชิงของมาเฟียยุโรปใต แมหนาฉากของ ไซรัส ตะวันฉาย มอเรล จะแสนดี แตMoreเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของตะวันฉาย ชักนำให้แพนดารา เข้ามาพัวพันในชีวิตของชายหนุ่ม ผู้ซึ่งต้องกลายมาเป็นผู้ดูแลของสาวน้อย ผู้บังเอิญเข้ามาอยู่ในกลลวงและการแย่งชิงของมาเฟียยุโรปใต้ แม้หน้าฉากของ ไซรัส ตะวันฉาย มอเรล จะแสนดี แต่ในสายตาของเธอเขาคือผู้ต้องสงสัย ความวุ่นวายในหัวใจจึงบังเกิดขึ้น การหลีกหนีจากเขามันไม่ง่ายเลย ในเมื่อเขาไม่เคยคิดจะปล่อยมือจากเธอEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "พรางลิขิต":


vercors-bien-etre.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us