มนตราปาปิรุส ฌามิวอาห์

ISBN:

Published:

344 pages


Description

มนตราปาปิรุส  by  ฌามิวอาห์

มนตราปาปิรุส by ฌามิวอาห์
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 344 pages | ISBN: | 3.73 Mb

ณ บรรพกาลอันโพนไกลเนฟธาทมิรา ธิดาแหงฟาโรหผูยิงใหญ…นางผูดำรงสายโลหิตบริสุทธิแหงรา-ฮอรัคหตีมีเหตุตองเดินทางขามกาลเวลา… ผานยุคสมัย…ผานความเปลียนแปลงมาสูโลกอนาคตพักพิง ณ สถานทีทีนางไมเคยคุนพบปะผูคนและสรรพสิงแปลกตาทีนางไมคุนเคยรอวันหวนคืนสูชวงเวลาทีMoreณ บรรพกาลอันโพ้นไกลเนฟธาท์มิรา ธิดาแห่งฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่…นางผู้ดำรงสายโลหิตบริสุทธิ์แห่งรา-ฮอรัคห์ตีมีเหตุต้องเดินทางข้ามกาลเวลา… ผ่านยุคสมัย…ผ่านความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกอนาคตพักพิง ณ สถานที่ที่นางไม่เคยคุ้นพบปะผู้คนและสรรพสิ่งแปลกตาที่นางไม่คุ้นเคยรอวันหวนคืนสู่ช่วงเวลาที่เคยพลัดพรากจากไปเพื่อผันกลายสู่เฮเมตเนซุเวเรต…มเหสีเอกแห่งองค์ฟาโรห์ผู้เกรียงไกร… นาฟเคอราหากแต่สิ่งที่นางค้นพบในห้วงกาลใหม่ถูกจารึกไว้ว่านางจะกลายเป็นอังค์เนสเมอเรนเร… นางผู้มีชีวิตอยู่เพื่อเมอเรนเรฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่หกแห่งไอยคุปต์โบราณมีสิ่งใดเกิดขึ้นในบรรพกาล!

เมื่อประตูแห่งกาลเวลาเปิดทางนางจะค้นหาคำตอบด้วยตัวนางเองEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "มนตราปาปิรุส":


vercors-bien-etre.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us